OPSTROOMNORMEN EN AFSTROOMREGELINGEN

OPSTROOMNORMEN EN AFSTROOMREGELINGEN

Algemeen

 1. De docentenvergadering moet akkoord gaan met de op- of afstroom volgens het onderstaande schema.
 2. Opstromen moet programmatisch mogelijk zijn.
 3. In de onderbouw worden bij op- en/of afstroom de cijfers niet meegenomen, maar start de leerling met een blanco lijst.
 4. Indien in de voorexamenklassen van de bovenbouw een leerling afstroomt aan het einde van het schooljaar, én cijfers worden meegenomen naar een volgend schooljaar in een lagere afdeling, dan wordt, indien mogelijk, gewerkt met een omrekenformule: Nieuwe cijfer = (oude cijfer x 0,8) +2. Daarna worden de bevorderingsnormen op het nieuwe niveau gehanteerd.
 5. Als de docentenvergadering beslist dat een leerling onder bovenstaande voorwaarden kan opstromen naar een hogere afdeling, licht de mentor de leerling en de ouders in omtrent het genomen besluit. De ouders en de leerling besluiten vervolgens of gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid.

De opstroom- en afstroommogelijkheden en -momenten volgens onderstaand schema:

Brugklas

1e rapport

eindrapport

Opstroom

BK1 naar TH1

TH1 naar HV1

BK1 naar TL2

TH1 naar H2

HV1 naar V2

Afstroom

HV1 naar TH1

TH1 naar BK1

HV1 naar TL2

TH1 naar BK2

VMBO/HAVO/VWO 2

1e rapport

eindrapport

Opstroom

BK2 naar TL2 (Frans niet mogelijk)

TL2 naar H2 (zonder Frans niet mogelijk)

H2 naar V2

 

 

H2 naar V3

 

Afstroom

H2 naar TL2

V2 naar H2

 

 

V2 naar H3

H2 naar TL3

TL2 naar K3

VMBO 3/4

1e rapport

Eindrapport/diploma

Opstroom

 

TL4 naar H4

Afstroom

K3 naar B3

 

HAVO/VWO 3/4/5

1e rapport

Eindrapport/diploma

Opstroom

H3 naar V3

H4 naar V4

H3 naar V4

H5 naar V5

Afstroom

V3 naar H3

V4 naar H4

V4 naar H5

V5 naar H5, einddatum 1/12

V3 naar H3

V4 naar H4, bij 2e rapport

V4 naar H5

V5 naar H5

 

Nadere toelichting opstroomnormen bij 1e rapport

Opstroomnormen BK1 naar TH1 bij 1e rapport

Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, mens&maatschappij, wiskunde en mens&natuur bedraagt 8,0 of meer.

Opstroomnormen van TH1 naar HV1 bij 1e rapport

Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels,

geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en Frans, bedraagt 8,0 of meer.


Opstroomnormen TL2 naar Havo 2 bij 1e rapport

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 8,0 of meer.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten behaald zijn.
 3. Als de verschillen in de programma’s van de betrokken klassen te groot zijn, zal de leerling middels het afleggen van toetsen moeten bewijzen dat deze verschillen voldoende zijn ingelopen.

  Opstroomnormen BK2 naar TL2

  1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de zes vakken Nederlands, Engels, Mens en Maatschappij, Wiskunde, Nasktech en Mens en Natuur bedraagt bedraagt 8,0 of meer.
  2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten behaald zijn.
  3. Het vak Frans kan niet gekozen worden.


  Opstroomnormen Havo 2 naar Vwo 2 bij 1e rapport

  1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de negen vakken Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi bedraagt bedraagt 8,0 of meer.
  2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 23 punten behaald zijn.

   

  Opstroomnormen Havo 3 naar Vwo 3 bij 1e rapport

  1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de elf vakken Ne, Fa, Du, En, gs, ak, ec, ik, wi, na en sk bedraagt 8,0 of meer.
  2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal  22 punten behaald zijn.

  Nadere toelichting opstroomnormen eind schooljaar

  Opstroomnormen BK1 naar TL2 en van TH1 naar H2

  De bevorderingsnorm geldt als criterium.


  Opstroomnormen Havo 2 naar Vwo 3

  1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 7,5 of meer.
  2. Voor het vak Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 23 punten behaald zijn.


  Opstroomnormen Havo 3 naar Vwo 4

  1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 7,5 of meer.
  2. Als voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 7 of meer is behaald.


  Voorwaarden voor de opstroom van TL4 naar Havo 4
  (afgeleid van ‘Zeeuwse Code’, zie bijlage)

  Leerlingen die willen doorstromen moeten op minimaal vier van deze vijf criteria positief scoren.

  1. Instapgesprek
   De leerling toont in een gesprek met de decaan-vmbo aan dat de keuze voor havo weloverwogen is: de leerling kan zijn/haar motivatie voor deze stap uitdrukken en toont inzicht in de gevolgen van die stap.
  2. Vakaansluitingsmodule(s)
   De leerling volgt door de school voorgeschreven vakaansluitingsmodules. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten. De modules zijn voor de volgende in havo 4 gekozen vakken, die in TL4 niet zijn gekozen, maar die wel werden aangeboden: kubv (indien tekenen 2 niet op TL is gevolgd), gs, ec, wiA, wiB, beco en ak. Dit geldt niet voor biologie.
   De toelatingstoets moet met een voldoende worden afgerond. Indien een vakaansluitingsmodule niet met een voldoende wordt afgerond, dan kan de leerling dit vak niet op havo volgen. De toets per vak kan éénmaal herkanst worden.
  3. Positief advies
   De eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende vmbo4-docenten dienen in meerderheid ( de helft + 1) positief te zijn. Een eerste pre-advies wordt gegeven nadat de resultaten van SE4 (november) bekend zijn. Het definitieve advies wordt gegeven na de laatste rapportvergadering TL4 (na SE6).
  4. Gemiddelde afgeronde SE-cijfers óf afgeronde eindcijfers (SE+CE) minimaal 6,5
   Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van de vakken na SE6 TL4 óf het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers (SE+CE) is minimaal 6,5. Daarnaast moet voldaan worden aan de kernvakkenregeling voor havo 5. (De leerling heeft maximaal één 5 voor Nederlands, Engels en wiskunde (zie verder bij bevorderingsnormen op de site)).
  5. Toelatingsgesprek
   De leerling houdt een toelatingsgesprek met de decaan havo en kan zijn/haar motivatie voor deze stap weergeven.
  Beperkte profielkeuze
  Doorstroming naar H4 als de leerling de volgende vakken heeft gevolgd in TL4:

  Naar het profiel Cultuur en maatschappij: minimaal Frans óf Duits
  Naar het profiel Economie en maatschappij: het vak wiskunde
  Naar het profiel Natuur en gezondheid: de vakken wiskunde en nask2
  Naar het profiel Natuur en techniek: de vakken wiskunde, nask1 en nask2

  N.B.: Indien een leerling niet voldoet aan vier van de vijf voorwaarden kan hij ook niet toegelaten worden op het havo bij een andere Zeeuwse school.

  Opstroomnormen Havo 5 naar Vwo 5

  Een leerling, die een havodiploma heeft behaald kan opstromen naar vwo 5, indien hij de vakken, die hij in vwo 5 wil gaan volgen, heeft gevolgd. Als dit niet het geval is, dient hij voor het vak/de vakken, die hij niet heeft gevolgd, een inhaalprogramma te maken en dit voldoende af te ronden.

  Nadere toelichting afstroomregeling

  Afstroomregeling TL2 naar BK3

  (Cijfers eindrapport TL2 x 0,8) + 2 en dan de bevorderingsnormen BK2 naar BK3 toepassen.