OPSTROOMNORMEN EN AFSTROOMREGELINGEN

Algemeen

 1. De docentenvergadering moet akkoord gaan met de op- of afstroom
 2. Opstromen moet programmatisch mogelijk zijn.
 3. In de onderbouw worden bij op- en/of afstroom de cijfers niet meegenomen, maar start de leerling met een blanco lijst.
 4. Indien in de voorexamenklassen van de bovenbouw een leerling afstroomt aan het einde van het schooljaar, én cijfers worden meegenomen naar een volgend schooljaar in een lagere afdeling, dan wordt, indien mogelijk, gewerkt met een omrekenformule: Nieuwe cijfer = (oude cijfer x 0,8) +2. Daarna worden de bevorderingsnormen op het nieuwe niveau gehanteerd.
 5. Als de docentenvergadering beslist dat een leerling onder bovenstaande voorwaarden kan opstromen naar een hogere afdeling, licht de mentor de leerling en de ouders in omtrent het genomen besluit. De ouders en de leerling besluiten vervolgens of gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid. 

 

De opstroom- en afstroommogelijkheden en -momenten volgens onderstaand schema:

Brugklas 1e rapport Eindrapport
Opstroom BK1 naar TH1
TH1 naar HV1
BK1 naar TL2
TH1 naar H2
HV1 naar V2
Afstroom HV1 naar TH1
TH1 naar BK1
HV1 naar TL2
TH1 naar BK2
VMBO/HAVO/VWO 2 1e rapport Eindrapport
Opstroom BK2 naar TL2 (Frans niet mogelijk)
TL2 naar H2
H2 naar V2

H2 naar V3
Afstroom H2 naar TL2
V2 naar H2
V2 naar H3
H2 naar TL3
TL2 naar K3
VMBO 3/4 1e rapport Eindrapport/diploma
Opstroom TL4 naar H4
Afstroom K3 naar B3
HAVO/VWO 3/4/5 1e rapport Eindrapport/diploma
Opstroom H3 naar V3
H4 naar V4
H3 naar V4
Afstroom V3 naar H3
V4 naar H4
V4 naar H5
V5 naar H5, einddatum 1/12
V3 naar H3
V4 naar H4, bij 2e rapport
V4 naar H5
V5 naar H5


Nadere toelichting
opstroomnormen bij 1e rapport

Opstroomnormen BK1 naar TH1 bij 1e rapport
Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, mens & maatschappij, wiskunde en mens & natuur bedraagt 8,0 of meer.

Opstroomnormen van TH1 naar HV1 bij 1e rapport
Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en Frans bedraagt 8,0 of meer.


Opstroomnormen van BK2 naar TL2 bij 1e rapport

 1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronden eindcijfers van de zeven vakken Ne, En, gs, ak, wi, na en bi bedraagt 8,0 of meer.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten behaald zijn.
 3. Het vak Frans kan niet gekozen worden.

Opstroomnormen TL2 naar Havo 2 bij 1e rapport

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 8,0 of meer.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten behaald zijn.
 3. Als de verschillen in de programma’s van de betrokken klassen te groot zijn, zal de leerling middels het afleggen van toetsen moeten bewijzen dat deze verschillen voldoende zijn ingelopen. 

Opstroomnormen Havo 2 naar Vwo 2 bij 1e rapport

 1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de negen vakken Ne, Fa, Du, En,gs, akwi, na en bi bedraagt bedraagt 8,0 of meer.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 24 punten behaald zijn.

Opstroomnormen Havo 3 naar Vwo 3 bij 1e rapport

 1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de elf vakken Ne, Fa, Du, En,gs, akecikwi, na en sk bedraagt 8,0 of meer.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 24 punten behaald zijn.


Nadere toelichting opstroomnormen eind schooljaar

Opstroomnormen BK1 naar TL2 en van TH1 naar H2/V2

 1. De bevorderingsnorm geldt als criterium.

Opstroomnormen Havo 2 naar Vwo 3

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 8,0 of meer. 
 2. Voor het vak Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 24 punten behaald zijn.

Opstroomnormen Havo 3 naar Vwo 4

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 7,5 of meer.
 2. Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 of meer is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.  

Voorwaarden voor de opstroom van TL4 naar Havo 4 (afgeleid van ‘Zeeuwse Code’, zie bijlage) 

Leerlingen die willen doorstromen moeten op minimaal vier van deze vijf criteria positief scoren.
 

 1. Instapgesprek 
  De leerling toont in een gesprek met de decaan-vmbo aan dat de keuze voor havo weloverwogen is: de leerling kan zijn/haar motivatie voor deze stap uitdrukken en toont inzicht in de gevolgen van die stap. 
 2. Vakaansluitingsmodule(s) 
  De leerling volgt door de school voorgeschreven vakaansluitingsmodules. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten. De modules zijn voor de volgende in havo 4 gekozen vakken, die in TL4 niet zijn gekozen, maar die wel werden aangeboden: kubv (indien tekenen 2 niet op TL is gevolgd), gsecwiAwiBbeco en ak. Dit geldt niet voor biologie. 
  De toelatingstoets moet met een voldoende worden afgerond. Indien een vakaansluitingsmodule niet met een voldoende wordt afgerond, dan kan de leerling dit vak niet op havo volgen. De toets per vak kan éénmaal herkanst worden.
 3. Positief advies 
  De eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende vmbo4-docenten dienen in meerderheid ( de helft + 1) positief te zijn. Een eerste pre-advies wordt gegeven nadat de resultaten van SE4 (november) bekend zijn. Het definitieve advies wordt gegeven na de laatste rapportvergadering TL4 (na SE6). 
 4. Gemiddelde afgeronde SE-cijfers óf afgeronde eindcijfers (SE+CE) minimaal 6,5 
  Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van de vakken na SE6 TL4 óf het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers (SE+CE) is minimaal 6,5. Daarnaast moet voldaan worden aan de kernvakkenregeling voor havo 5. (De leerling heeft maximaal één 5 voor Nederlands, Engels en wiskunde (zie verder bij bevorderingsnormen op de site)).
 5. Toelatingsgesprek
  De leerling houdt een toelatingsgesprek met de decaan havo en kan zijn/haar motivatie voor deze stap weergeven.


Beperkte profielkeuze

Doorstroming naar H4 als de leerling de volgende vakken heeft gevolgd in TL4:
Naar het profiel Cultuur en maatschappij: minimaal Frans óf Duits
Naar het profiel Economie en maatschappij: het vak wiskunde
Naar het profiel Natuur en gezondheid: de vakken wiskunde en nask2
Naar het profiel Natuur en techniek: de vakken wiskunde, nask1 en nask2

N.B.: Indien een leerling niet voldoet aan vier van de vijf voorwaarden kan hij ook niet toegelaten worden op het havo bij een andere Zeeuwse school.


Nadere toelichting afstroomregeling

Afstroomregeling TL2 naar BK3

(Cijfers eindrapport TL2 x 0,8) + 2 en dan de bevorderingsnormen BK2 naar BK3 toepassen.