OPSTROOMNORMEN EN AFSTROOMREGELINGEN

Opstroomnormen en afstroomregelingen  

Algemeen 

 1. De docentenvergadering moet akkoord gaan met de op- of afstroom. 
 2. Opstromen moet programmatisch mogelijk zijn.
 3. In de onderbouw worden bij op- en/of afstroom de cijfers niet meegenomen, maar start de leerling met een blanco lijst. 
 4. Indien in de voorexamenklassen van de bovenbouw een leerling afstroomt aan het einde van het schooljaar, én cijfers worden meegenomen naar een volgend schooljaar in een lagere afdeling, dan wordt, indien mogelijk, gewerkt met een omrekenformule:
  Nieuwe c
  ijfer = (oude cijfer x 0,8) +2. Daarna worden de bevorderingsnormen op het nieuwe niveau gehanteerd. 
 5. Als de docentenvergadering beslist dat een leerling onder bovenstaande voorwaarden kan opstromen naar een hogere afdeling, licht de  mentor de leerling en de ouders in omtrent het genomen besluit. De ouders en de leerling besluiten vervolgens of gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid. 

De opstroom- en afstroommogelijkheden en -momenten volgens onderstaand schema: 

Brugklas 

1e rapport 

eindrapport 

Opstroom 

 

 

BK1 naar TH1 
TH1 naar HV1

BK1 naar TL2 
TH1 naar H2 
HV1 naar V2

Afstroom 

HV1 naar TH1 
TH1 naar BK1 

HV1 naar TL2 
TH1 naar BK2 

Vmbo/havo/vwo2 

1e rapport 

eindrapport 

Opstroom 

BK2 naar TL2 (alleen mogelijk na het afronden van de
opstroommodule Frans)
TL2 naar H2 (zonder Frans niet mogelijk) 
H2 naar V2 

TL2 naar H3 (zonder Frans niet mogelijk) 
H2 naar V3 

Afstroom 

TL2 naar BK2 
H2 naar TL2 
V2 naar H2 

V2 naar H3
H2 naar TL3
TL2 naar K3 

Vmbo 3/4 

1e rapport 

eindrapport/diploma 

Opstroom 

 

TL4 naar H4 

Afstroom 

K3 naar B3 

 

Havo/vwo 3/4/5 

1e rapport 

Eindrapport/diploma 

Opstroom 

H3 naar V3
H4 naar V4 

H3 naar V4
H5 naar V5 

Afstroom 

H3 naar TL3
V3 naar H3
V4 naar H4
V4 naar H5
V5 naar H5, einddatum 1/12

H3 naar TL4
V3 naar H4
V4 naar H4, bij 2e rapport
V4 naar H5
V5 naar H5

 

Nadere toelichting opstroomnormen bij 1e rapport 

Opstroomnormen BK1 naar TH1 bij 1e rapport 

Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, mens&maatschappij, wiskunde en mens&natuur bedraagt 8,0 of meer. 

Opstroomnormen van TH1 naar HV1 bij 1e rapport 

Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en Frans, bedraagt 8,0 of meer. 

Opstroomnormen TL2 naar Havo 2 bij 1e rapport 

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 8,0 of meer.
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten behaald zijn. 
 3. Opstromen is alleen mogelijk als de leerling het keuzevak Frans volgt in TL2

Opstroomnormen BK2 naar TL2 

 1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de zes vakken
  Nederlands, Engels, Mens en Maatschappij, wiskunde, NaskTech en Mens en Natuur 
       bedraagt 8,0 of meer. 
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten behaald zijn.
 3. Frans alleen mogelijk na het afronden van de opstroommodule Frans.

Opstroomnormen Havo 2 naar Vwo 2 bij 1e rapport 

 1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de negen vakken Ne,
  Fa, Du, En, gs, 

    ak, wi, na en bi bedraagt bedraagt 8,0 of meer. 

 1. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 23 punten behaald zijn. 

Opstroomnormen Havo 3 naar Vwo 3 bij 1e rapport 

 1. Het gemiddelde van de tot op één decimaal afgeronde eindcijfers van de elf vakken Ne, Fa,
  Du, En, gs, ak, ec, ik, wi, na en sk bedraagt 8,0 of meer. 
 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 22 punten behaald zijn.

Nadere toelichting opstroomnormen eind schooljaar 

Opstroomnormen BK1 naar TL2 en van TH1 naar H2 

De bevorderingsnorm geldt als criterium, de bevorderingsnorm is hier terug te vinden.

Opstroomnormen TL 2 naar Havo 3 

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 7,5 of meer.
 2. Voor het vak Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 23 punten behaald zijn. 
 3. Opstromen is alleen mogelijk als de leerling het keuzevak Frans heeft gevolgd in TL2.

Opstroomnormen Havo 2 naar Vwo 3 

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 7,5 of meer.
 2. Voor het vak Nederlands, Engels en wiskunde moet minimaal 23 punten behaald zijn. 

Opstroomnormen Havo 3 naar Vwo 4 

 1. Het gemiddelde van alle tot op één decimaal afgeronde eindcijfers bedraagt 7,5 of meer.
 2. Als voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 7 of meer is behaald. 

Voorwaarden voor het opstromen van vmbo-theoretische leerweg (TL) 4 naar havo 4 
Een leerling kan doorstromen vanuit vmbo-TL 4 naar havo 4 als hij/zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Diploma vmbo-theoretische leerweg.
 • De leerling is geslaagd met een examenpakket met acht vakken (maatschappijleer + zeven examen- vakken). Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school.

Bij bepaalde vakken, die de leerling niet heeft gevolgd in TL4, wordt dringend geadviseerd om deze niet te volgen op het havo. Het gaat dan met name om de vakken Duitse taal en literatuur, Franse taal en literatuur, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie. De leerling mag dit advies naast zich neerleggen, maar het vergroot de kans op succesvol zijn in het havo aanzienlijk, wanneer dit advies wordt opgevolgd. 

Leerlingen die geen extra vak hebben gevolgd, moeten, om toegelaten te worden, voldoen aan één van de twee volgende voorwaarden, nl: 

 • de eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende vmbo TL4-docenten dienen in meerderheid (helft + 1) positief te zijn. 
 • Het gemiddelde schoolexamencijfer dient minimaal 6,50 te zijn. Voldoet een leerling hier niet aan, dan krijgt hij /zij de gelegenheid om dat met de eindcijfers  
  (= gemiddelden van SE + CSE) alsnog te doen. 

Procedure-afspraken: 

 • Elke leerling meldt zich aan vóór 1 april van het lopende schooljaar.
 • Elke leerling krijgt een instapgesprek met een door de school te bepalen persoon of personen.
 • Leerlingen met 6 examenvakken (i.p.v. 7) dienen een motivatiebrief te schrijven.
 • De vakdocenten spreken twee adviezen uit over de capaciteiten, de motivatie en de resultaten
        van de leerling (november en maart). Voor leerlingen met 7 examenvakken is dit een dringend  
        advies. Voor leerlingen met 6 examenvakken is dit een bindend advies. 

Voor wiskunde A en zeker voor wiskunde B wordt er, wil men reële kansen behouden om een havodiploma te behalen, sterk op aangedrongen om tijdens het schooljaar in TL4 een aansluitmodule voor beide vakken te volgen. Voor leerlingen met 6 examenvakken is het volgen van de aansluitmodule verplicht. Voor leerlingen met 7 vakken is het volgen van een aansluitmodule een dringend advies. 

Opstroomnormen Havo 5 naar Vwo 5 
Een leerling, die een havodiploma heeft behaald kan opstromen naar vwo 5, indien hij de vakken, die hij in vwo 5 wil gaan volgen, heeft gevolgd. Als dit niet het geval is, dient hij voor het vak/de vakken, die hij niet heeft gevolgd, een inhaalprogramma te maken en dit voldoende af te ronden. 

Nadere toelichting afstroomregeling  

Afstroomregeling TL2 naar BK3 

(Cijfers eindrapport TL2 x 0,8) + 2 en dan de bevorderingsnormen BK2 naar BK3 toepassen. 

Afstroomregeling H3 naar TL4 bij het eindrapport 

 1. Bij aanvang van schooljaar waarin de leerling plaatsneemt in TL4 moet het
  inhaalprogramma van de schoolexamens van TL3 afgerond worden. Dit kan betekenen dat 
  de leerling tijdens de zomervakantie zelfstandig een studieprogramma moet doorlopen. 
 2. Cijfers eindrapport H3 x 0,8 + 2 en dan de examennorm van TL4 toepassen (punt 1 t/m 7)