Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandig orgaan voor medezeggenschap en inspraak binnen de school. De medezeggenschapsraad is de plaats waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel personeel, ouders als leerlingen. Het is aan de raad om ervoor te zorgen dat binnen de school eenieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen. De taak van de raad is erin gelegen om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De raad heeft op verschillende beleidspunten advies- en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding serieus moet reageren op elk advies van de raad. Het wil niet zeggen dat elk advies van de raad zonder meer overgenomen moet worden. Dat ligt anders voor terreinen waarop de raad instemmingsrecht heeft. Hier kan de schoolleiding zonder instemming van de raad geen besluit nemen. Indien de raad zijn instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit van het bestuur, kan het bestuur het voorgenomen besluit intrekken of voorleggen ter beslechting aan de geschillencommissie.

Sinds 1 augustus 2018 zijn de Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs bestuurlijk verenigd in de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle zaken besproken worden die de gehele stichting aangaan.

De MR van het Zwin College bestaat uit 12 leden. De leden zijn gekozen door en uit de verschillende geledingen, namelijk:

 • 6 leden van het personeel;
 • 3 leerlingen;
 • 3 ouders.

De medezeggenschapsraad is te bereiken op volgend e-mailadres: secretariaatmr@zwincollege.nl

Personen die zitting hebben in de MR:

Namens het personeel:

 • Mevr. A.M.A.A. te Booij-Willemsen
 • Mevr. A.M.A. Oostdijk-Reemers
 • Mevr. S.A. van der Plas
 • Mevr. J.M. Scheltinga
 • Mevr. M. E. de Vlieger
 • Dhr. F.C.A. Westerweele

Namens de leerlingen:

 • Jolien Luteijn
 • Kaitlin Goense
 • Maurits Vermue

Op het Zwin College zijn de ouders vertegenwoordigd door de oudergeleding van de MR.
Op dit moment zijn de volgende ouders actief in de MR:      

 • Mevr. D. Hekkert                   - 06-23610889
 • Dhr. R. Bogaard                      - 06-12247887
 • Mevr. P. Doens-Luitjes       - 06-28320437

U kunt de oudergeleding bereiken door te mailen naar: oudergeledingmr@zwincollege.nl