DOORSTROOMREGELING

 

VKR-Techniek: doorstroomregeling van leerjaar 2 VKR naar leerjaar 3 VKR (oftewel van leerjaar 4 vmbo naar leerjaar 1 mbo). Basisberoepsleerlingen hebben toegang tot niveau 2 MBO, kaderleerleerlingen hebben recht op een instroomniveau 3/4.

2019-2020

Je mag doorstromen naar leerjaar 5 (het 3e leerjaar in de VKR) als:

 1. je in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde (gemiddelde SE en CSE), maatschappijleer (SE)* én het praktijkvak (gemiddelde van de 4 modules) maximaal één vijf hebt en voor de rest allemaal minimaal een zes hebt gehaald.
  Let op:
  - Het gemiddelde praktijkvakcijfer telt dubbel.
  - Heb je twee vijven of één vier dan moet je voor een ander vak minimaal één zeven hebben. Er mag geen drie voorkomen als eindcijfer voor een vak.
 2. je voor Nederlands minimaal een vijf hebt;
 3. L.O. en CKV beide minimaal voldoende zijn;
 4. je het LOB-portfolio en het Technisch portfolio beide minimaal met een voldoende hebt afgerond;
 5. je de Rekentoets hebt gemaakt;
 6. overig**

Indien een leerling niet aan de doorstroomregeling voldoet, wordt deze leerling door het docententeam aanwezig binnen de
verificatievergadering besproken. Er wordt een bindend doorstroomadvies gegeven.

*   Op het Lodewijk College locatie Oude Vaart moet Maatschappijleer minimaal met een voldoende zijn afgesloten.

** Aan de schooleigen afspraken m.b.t. de Maatschappelijke Stage (MaS) moet zijn voldaan.

 

Bijlage:

‘ZEEUWSE’ TOELATINGSCODE voor de doorstroming van vmboGT-4/mavo-4 naar havo-4

 

De VO-raad heeft in december 2011 de toelatingscode voor vmbo-gediplomeerden die willen

doorstromen naar havo-4 bekrachtigd. De Zeeuwse VO-scholen willen de ruimte die de code

voor individuele interpretatie biedt, identiek invulling geven, waardoor een Zeeuwse

toelatingscode ontstaat. Daartoe zijn onderstaande criteria opgesteld. Leerlingen die willen

doorstromen moeten op minimaal vier van deze vijf criteria positief scoren.

De criteria zijn in chronologische volgorde geplaatst.

 1. De leerling houdt een instapgesprek met de vmbo-decaan en de mentor. Uitgangspunten

daarbij zijn een door de leerling geschreven motivatiebrief, de eerste adviezen van

vakdocenten en de resultaten van een schoolonafhankelijke test. De vmbo-decaan

en mentor beoordelen dit criterium en geven zo nodig aanbevelingen.

 1. De leerling volgt door de school voorgeschreven vakaansluitingsmodules. Deze modules

moeten succesvol worden afgesloten. Dit oordeel is aan de vakdocenten.

 1. De eindadviezen van alle aan de leerling lesgevende vmbo 4-docenten dienen in

meerderheid (= de helft +1) positief te zijn.

 1. De leerling houdt een toelatingsgesprek met een toelatingscommissie. Uitgangspunten

daarbij zijn de (desgewenst geactualiseerde) motivatiebrief en een verslag waarin de leerling

reflecteert op zijn/haar acties n.a.v. de aanbevelingen en op gedane H4-activiteiten (bv.

meeloopdag, interview havist etc.). Verder bevat dit reflectieverslag een gemotiveerd oordeel

door ouders/verzorgers. Derde gespreksuitgangspunt is het plan-B (alternatief voor H4), dat

inclusief zijn totstandkoming (bv. bezoek Open Dag ROC) door de leerling gemotiveerd is

beschreven. De commissieleden beoordelen dit criterium en stellen het schooladvies op.

 1. Het gemiddelde schoolexamencijfer voor alle vakken dient minimaal een 6,50 te zijn¹.

 

Bij vmbo-gediplomeerden van een andere dan een Zeeuwse VO-school die in H4 wensen in

te stromen, handelt de ontvangende school waar mogelijk conform de code en verder naar

eigen inzicht. Publicatie van de ‘Zeeuwse’ code is voorzien per oktober 2012. De definitieve ingangsdatum

is augustus 2013.

 

¹ Wie aan criterium 5 niet voldoet, krijgt de gelegenheid om dat met de eindcijfers (=gemiddelden van SE + CSE)

   alsnog te doen.