Bevorderingsnormen algemeen

De directie of namens haar de teamleider doet de ouders in het schooljaar een rapport toekomen:

  • Tweemaal per schooljaar voor de leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 en voor de leerlingen in de voorexamenklassen van de Tweede fase havo/vwo.
  • Tweemaal per schooljaar voor de leerlingen in B/K/TL4, gevolgd door een
    akkoordverklaring met de SE-cijfers, die na de laatste toetsweek ondertekend moet worden door de leerlingen. Indien geslaagd volgt een diploma met uitzondering van de vkr-leerlingen, die een verklaring voor doorstroom naar het mbo ontvangen.
  • Tweemaal per schooljaar voor de leerlingen in havo 5 en vwo 6 en een cijferlijst met de SE- cijfers, die na de laatste toetsweek ondertekend moet worden door de leerlingen. Indien geslaagd gevolgd door een diploma.

De rapporten zullen worden uitgereikt voor de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar. Tussentijds hebben de ouders de gelegenheid om zich via Magister op de hoogte te stellen omtrent de vorderingen van hun kind. Twee keer per schooljaar zijn er driehoeksgesprekken tussen de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. Eén keer per schooljaar wordt er een algemeen spreekuur georganiseerd, waarbij alle docenten aanwezig zijn om de ouders te woord te staan.
Indien gewenst is tussendoor een vakdocent altijd bereikbaar per e-mail
(3-letterige afkorting @zwincollege.nl).

Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten en 3 = 3 tekorten.
Om zonder meer bevorderd te kunnen worden, moet aan de bevorderingsnormen zijn voldaan. Niet bevorderd wordt de leerling voor wie minstens één der afwijzingsnormen van toepassing is. Wie noch in de ene noch in de andere categorie valt, is bespreekgeval. Hier beslist de vergadering van aanwezige docenten over het wel of niet bevorderen door stemming. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking der stemmen wordt de leerling bevorderd. Blanco stemmen is niet toegestaan. Er wordt gestemd per vak.
Algemeen geldt dat de docentenvergadering akkoord moet zijn met de bevordering naar een volgend schooljaar.
Alle leerlingen met (extra) erkende ondersteuning en/of ondersteuningspas (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) zijn bespreekgeval.

Doubleren:
Een leerling mag niet twee keer doubleren in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren met uitzondering van het eindexamenjaar.

Doorlopend gemiddelde klassen 1, 2 en 3:
De rapportcijfers voor de klassen 1, 2 en 3 ontstaan uit het doorlopend gemiddelde van de behaalde resultaten. Alle behaalde resultaten tellen het gehele schooljaar mee, met dien verstande dat de resultaten van gelijksoortige werken in de tweede en derde en vierde periode steeds het dubbele gewicht hebben en opzichte van de werken in de eerste periode, met uitzondering van vmbo 3.
Let op: De rapportcijfers zijn steeds gehele afgeronde getallen. Indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, dan wordt het naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, dan wordt het naar boven afgerond Een 5,46 wordt dus een 5.

Wilt u zien aan welke bevorderingsnormen uw kind moet voldoen, klik dan in de linker kolom op de klas naar waar hij/zij bevorderd wil worden. De pagina met de gevraagde normen wordt dan zichtbaar.