Bevorderingsnormen algemeen

De directie of namens haar de sectordirecteur doet de ouders in het schooljaar een rapport toekomen:

  • Drie maal per schooljaar voor de leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3.
  • Twee maal per schooljaar voor de leerlingen in B/K/TL4, gevolgd door een akkoordverklaring met de SE-cijfers, die na de laatste toetsweek ondertekend moet worden door de leerlingen en ouders. Indien geslaagd volgt een diploma met uitzondering van de VKR-leerlingen, die een verklaring voor doorstroom naar het MBO ontvangen.
  • Vier maal per schooljaar voor de leerlingen in de voorexamenklassen van de Tweede fase havo/vwo.
  • Twee maal per schooljaar voor de leerlingen in havo 5 en vwo 6 en een cijferlijst met de SE-cijfers, die na de laatste toetsweek ondertekend moet worden door de leerlingen. Indien geslaagd gevolgd door een diploma.

 

Tussentijds hebben de ouders de gelegenheid om zich via Magister op de hoogte te stellen omtrent de vorderingen van hun kind. Twee maal per schooljaar wordt een algemeen spreekuur georganiseerd waarbij alle docenten aanwezig zijn om de ouders te woord te staan. De ouders kunnen middels een formulier op de website vermelden met welke docent(-en) zij een onderhoud wensen te hebben.

 

Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten en 3 = 3 tekorten.

Om zonder meer bevorderd te kunnen worden, moet aan de bevorderingsnormen zijn voldaan. Niet bevorderd wordt de leerling voor wie minstens één der afwijzingsnormen van toepassing is. Wie noch in de ene noch in de andere categorie valt, is bespreekgeval. Hier beslist de vergadering van aanwezige docenten over het wel of niet bevorderen door stemming. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, bij staking der stemmen wordt de leerling bevorderd. Blanco stemmen is niet toegestaan. Er wordt gestemd per vak.

Algemeen geldt dat de docentenvergadering akkoord moet zijn met de bevordering naar een volgend schooljaar.

Alle leerlingen met (extra) erkende ondersteuning en/of ondersteuningspas (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) zijn bespreekgeval.

 

Doubleren:

Een leerling mag niet twee keer doubleren in het zelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren met uitzondering van het eindexamenjaar.

 

Doorlopend gemiddelde klassen 1, 2 en 3:

De rapportcijfers voor de klassen 1, 2 en 3 ontstaan uit het doorlopend gemiddelde van de behaalde resultaten. Alle behaalde resultaten tellen het gehele schooljaar mee, met dien verstande dat de resultaten van gelijksoortige werken in de 2e en 3e periode steeds het dubbele gewicht hebben t.o.v. de werken in de 1e periode, m.u.v. vmbo 3.
Let op: De rapportcijfers zijn steeds gehele afgeronde getallen

 

Wilt u zien aan welke bevorderingsnormen uw zoon of dochter moet voldoen, klik dan in de linker kolom op de klas naar waar hij/zij bevorderd wil worden. De pagina met de gevraagde normen wordt dan zichtbaar.