Bevorderingsnormen van VMBO klas 3 naar klas 4

Algemeen betreffende handelingsonderdelen

Voor alle handelingsonderdelen (betreft: LO/KCKV/OSB en maatschappelijke stage) geldt dat deze bij de overgang van 3 naar 4 met een voldoende moeten worden afgesloten. Slechts in individuele gevallen kan de  teamleider besluiten dat een onderdeel mee kan worden genomen naar het 4e jaar.

Klas 3 VMBO naar klas 4 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
Bevorderen:      Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag/zakregeling (zie VMBO-4).

Afwijzen:            Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag/zakregeling (zie VMBO-4)
                             met meer dan 1 tekortpunt t.o.v. de examennorm.

                               Maatschappijleer telt mee voor de slaag-/zakregeling.

 

Klas 3 VMBO-T naar klas 4 VMBO-T
Bevorderen:

  • Voor de zes/zeven gekozen examenvakken + maatschappijleer voldoen aan de slaag/zakregeling
    (zie PTA).
  • Minimaal 72 punten totaal voor de twaalf vakken, die eindcijfers geven, waarbij de eindcijfers
    worden afgerond tot op één decimaal.
  • Voldoendes voor LO, OSB, KCKV en maatschappelijke stage

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

  • Meer dan 5 tekorten, dan wel minder dan 69 punten
  • In de overige gevallen beslist de docentenvergadering bij meerderheid.