Examennorm klas 5 HAVO en 6 VWO

Deze leerlingen ontvangen een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin nauwkeurig alle te beheersen stof wordt beschreven en daarbij de periode waarin dit gaat worden getoetst. Dit is ook terug te vinden op de website van school bij het kopje Documenten.

De kandidaat die eindexamen havo/vwo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd :
(Gemiddeld cijfer centrale examens)

 • als het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5
         is.

EN (Kernvakken)

 • voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover
  van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het andere
         vak dan wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

EN (Eindcijfers alle examenvakken, eindcijfers zijn altijd afgeronde gehele getallen)

 • al je eindcijfers 6 of hoger zijn; OF
 • als voor een van de vakken eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken eindcijfer 6 of meer is
  behaald; OF
 • als voor één van de vakken eindcijfer 4 is en voor alle overige vakken eindcijfers 6 of meer is
  behaald en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt; OF
 • als voor twee vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 is behaald en voor de overige eindcijfers 6 of
  hoger is behaald en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt;

EN (combinatiecijfer)

 • bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende
  onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een
         eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk;

EN (Lichamelijke opvoeding)

 • er voor lo de kwalificatie “voldoende” of “goed” moet zijn behaald;

EN

 • geen eindcijfer mag lager zijn dan 4. Dit geldt ook voor de uiteindelijke afgeronde cijfers van de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.

EN

Tenslotte geldt met betrekking tot de eindcijfers het volgende:

 • De eindcijfers zijn het combinatiecijfer en de cijfers voor de vakken waarin examen is gedaan.
 • Eindcijfers zijn altijd afgeronde gehele getallen.
 • Het eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer
  voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt
         dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en
         indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
 • Indien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal examen, is
  het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer.