Bevorderingsnormen van HAVO klas 3 naar klas 4

Klas 3 HAVO naar klas 4 HAVO

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen.
Bevorderen:

  • Minder dan 3 onvoldoendes
  • Minder dan 4 tekorten
  • 84 punten of meer voor alle vakken
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald
  • Handelingsdeel voldoende

Afwijzen:

  • Meer dan 3 onvoldoendes
  • Meer dan 4 tekorten
  • 81 punten of minder voor alle vakken

Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 4 is behaald of voor twee van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde eindcijfer 5. Voor leerlingen, die kiezen voor het profiel Cultuur en maatschappij zonder wiskunde als vak in het vrije deel, wordt bij deze voorwaarde het cijfer voor wiskunde buiten beschouwing gelaten. Het is voor deze leerlingen niet mogelijk alsnog te kiezen voor het vak wiskunde, tenzij de rapportvergadering hier mee akkoord gaat.

De maatschappelijke stage is een handelingsdeel dat bij de overgang van klas 3 naar klas 4 met een voldoende moeten worden afgesloten.
Slechts in individuele gevallen kan de teamleider besluiten dat dit onderdeel kan worden meegenomen naar het 4e leerjaar.