Bevorderingsnormen van HAVO klas 3 naar klas 4

Klas 3 havo naar klas 4 havo

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen.

Bevorderen:

  • Minder dan 3 onvoldoendes
  • Minder dan 4 tekorten
  • 78 punten of meer voor alle vakken
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.
  • Handelingsdelen (b.v. Maatschappelijke stage) voldoende

Afwijzen:

  • Meer dan 3 onvoldoendes
  • Meer dan 4 tekorten
  • 75 punten of minder voor alle vakken

Uitzondering: Indien voor het vak wiskunde het eindcijfer 4 is behaald of voor wiskunde en Nederlands of voor wiskunde en Engels het eindcijfer 5 is behaald, er maximaal 4 tekorten en maximaal 3 onvoldoendes zijn en er 76 punten of meer voor alle vakken zijn behaald, kan wiskunde buiten beschouwing worden gelaten, indien de leerling het profiel Cultuur en maatschappij zonder wiskunde als vak in het vrij deel kiest. Het is evenwel voor deze leerlingen niet meer mogelijk alsnog te kiezen voor het vak wiskunde, tenzij de rapportvergadering hier mee akkoord gaat. 

  • 1 of meer handelingsdelen onvoldoende


Aanvullend: Voor leerlingen, die kiezen voor het profiel Cultuur en maatschappij zonder wiskunde als vak in het vrije deel, wordt bij deze voorwaarde het cijfer voor wiskunde buiten beschouwing gelaten. Het is voor deze leerlingen niet mogelijk alsnog te kiezen voor het vak wiskunde, tenzij de rapportvergadering hier mee akkoord gaat.