Ondersteuning vmbo

Passend onderwijs

Passend Onderwijs op het Zwin College is mogelijk. Het Zwin College biedt o.a. de trajectgroep aan. Dit is een extra ondersteuningslokaal op een rustige plaats in de school met eigen kluisjes. De leerlingen volgen les in hun eigen klas, maar hebben een individueel trajectplan met faciliteiten als:
time-away/time-out, rustige pauzeplek en toetsen maken. De leerling heeft een persoonlijke coach die nauw samenwerkt met de ouder(s)/verzorger(s), mentor en de docenten. We streven naar creatief maatwerk door zoveel mogelijk mee te denken met de leerling binnen de wettelijke kaders.
Toelating tot de trajectgroep komt tot stand in overleg met de basisschool/IB/ouder(s)/verzorger(s).

Leerlingen met leerachterstanden kunnen gebruik maken van gespecialiseerde huiswerkbegeleiding.

Vmbo op basis van leerachterstanden

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma is er ondersteuning mogelijk wanneer er sprake is van specifieke leerachterstanden. 

Als een kind vanuit de basisschool het advies voor extra ondersteuning krijgt, kunnen de ouders dit aangeven op het aanmeldingsformulier van het Zwin College. 

Soms blijkt in de loop van het eerste leerjaar dat de leerling deze specifieke ondersteuning nodig heeft. Dan wordt er contact met de ouders opgenomen, en worden er afspraken over de ondersteuning gemaakt. 

Mogelijkerwijs moet de school verschillende onderzoeken doen om leerachterstanden of leerproblemen in kaart te brengen. Ouders worden dan uiteraard geïnformeerd. 

Passend onderwijs betekent in de praktijk: 

  • Plaatsing in een kleine klas waardoor er tijdens de les meer aandacht voor de individuele leerling is.
  • Na schooltijd naar huiswerk- en studiebegeleiding gaan om daar bijvoorbeeld hulp bij maakwerk, overhoringen of studieplanning te krijgen. 
  • Mogelijkheid om “onderwijs-op-maat “ te krijgen bij grote leerachterstanden d.m.v. bijvoorbeeld extra methodes Rekenen en/of Taal
  • Intensiever contact met de mentor. Extra aandacht voor leerresultaten en algemene ontplooiing. 

  • Contactinformatie 
    Voor vragen over ondersteuning specifieke leerachterstanden binnen het vmbo kunt u contact opnemen met de coördinatoren dhr. M. Brandenburg brg@zwincollege.nl  en mevr. K. Quaars: qua@zwincollege.nl.