Verlof aanvragen

Wanneer uw zoon/dochter een afspraak heeft bij bijvoorbeeld de dokter of orthodontist volstaat een e-mail (receptie@zwincollege.nl) of een telefoontje naar de receptie.

Bijzonder verlof:

In sommige situaties is extra verlof mogelijk (bijvoorbeeld voor vakantie/(rij)examen/bruiloft/uitvaart), deze mogelijkheden zijn wettelijk vastgesteld.
Voor extra verlof kunt u dit formulier invullen.

Voor verlof buiten de schoolvakanties moet de aanvraag minimaal twee maanden vooraf ingediend zijn.  Uitzondering: verlofaanvraag voor een uitvaart minstens 3 werkdagen vooraf en (rij)examen minstens 10 werkdagen vooraf.

U krijgt per e-mail te horen of het verlof al dan niet is toegekend.


VOORWAARDEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
  • Indien in de periode van het verlof een proefwerk voor de klas van uw zoon/dochter vastgesteld is dan dient hij/zij hiervoor v66r de extra verlofperiode afspraken te maken met de vakdocent.
  • Er wordt geen verlof verleend tijdens SE-weken en tijdens dagen waarop inhaal/herkansingen SE toetsen gepland staan. 
 

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. LET OP! Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan.

 

REGELS BIJZONDER VERLOF

Bijzonder verlof moet ruim van tevoren door de ouders schriftelijk en beargumenteerd bij de teamleider worden aangevraagd. De aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd als het voldoet aan de Wet op de Leerplicht. Weet u vooraf dat uw kind een bepaalde dag of specifiek uur absent is, moet het verzoek tijdig aangevraagd worden. In het algemeen geldt dat niet voldoen aan de verplichting om absenties schriftelijk te verantwoorden kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om één of meerdere uren zonder toestemming ‘vrij te nemen’.
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties zoals bij wet geregeld:


1. VAKANTIEVERLOF

Verlof is mogelijk indien:
het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het betreft de enige mogelijkheid in dat schooljaar om éénmaal met het gezin op vakantie te gaan).
een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties in het gehele schooljaar niet één keer mogelijk is.
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren schriftelijk te worden voorgelegd. U moet hierbij naast het gebruikelijke formulier van de verlofaanvraag uw verzoek vergezeld doen gaan van een werkgeversverklaring. Als zelfstandig ondernemer moet u dit verzoek doen op briefpapier waarop het logo c.q. de adresgegevens van de onderneming staan weergegeven.


VAKANTIEVERLOF MAG:

Hooguit éénmalig per schooljaar worden verleend.
Niet langer duren dan 10 schooldagen.
Niet plaats vinden in de eerste, of laatste twee lesweken van het schooljaar.


WANNEER WORDT EEN VERZOEK ZEKER AFGEWEZEN?

Familiebezoek in het buitenland.
Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
Vakantie bij gebrek aan een andere boekingsmogelijkheid.
Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan.
Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers-)drukte.
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.


2. GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN TOT 10 SCHOOLDAGEN PER JAAR

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14 lid 1 van de leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de betreffende teamleider/directeur van de school te worden voorgelegd.


HIERVOOR GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

Voor het voldoen aan de in Nederland algemeen geldende wettelijke en godsdienstige verplichting voor zover dit absoluut niet buiten de lesuren kan geschieden.
Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag (binnenland) of 2 dagen (buitenland).
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen (afhankelijk waar het huwelijk wordt gesloten).
Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad. Duur in overleg met de rector.
Bij overlijden van bloedverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen.
Bij overlijden van bloedverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen.
Wilt u meer weten over het aanvragen van verlof voor uw kinderen? Lees dan de informatie hierover op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Zeeuws-Vlaanderen.


3. LUXE VERZUIM

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan overtreedt u de Leerplichtwet en begaat een strafbaar feit. De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal op. U kunt een dagvaarding krijgen of een boete (die op kan lopen tot € 75 per kind per dag).

De strengere aanpak van luxe verzuim geldt in alle gemeenten in Nederland. De aanpak is vastgelegd in de ‘Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim’.