Begeleiding & Ondersteuning

Algemeen

Kwalitatief goed onderwijs voor iedere leerling, individueel maatwerk waar nodig

Het Zwin College staat voor goed, thuisnabij onderwijs voor iedere leerling. Zorg op maat bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft onze prioriteit. De vakdocenten en mentoren spelen daarin een belangrijke rol, want zij signaleren vaak als eerste dat er problemen zijn.

Onze visie is niet veranderd met de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014. Wat wel is veranderd, is dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte nu zorg op maat kan krijgen, omdat de leerlinggebonden financiering is afgeschaft voor REC 3 en 4. Een goede samenwerking met ouders en interne en externe partners in de zorg is noodzakelijk om het beste resultaat te behalen. Het Zwin College wil geen thuiszitters. Wij stellen de beperking of diagnose niet centraal. We gaan uit van wat wèl mogelijk is!

Binnen VO Zeeuws-Vlaanderen is er met de start van dit schooljaar gekozen om de huidige ondersteuningsstructuren op de drie vo-scholen uit te breiden en de richting van meer inclusief onderwijs in te slaan. Naast de Trajectgroep en verschillende mogelijkheden rondom de inzet van interne begeleiding/coaching, breiden we uit met de OndersteuningsTrajectKlas (OTK) waarin ondersteuning en onderwijs elkaar nog beter vinden voor de groep leerlingen van zowel voortgezet onderwijs (vo) als voortgezet speciaal onderwijs (vso) die dat tijdelijk nodig heeft.  

Mocht het Zwin College niet de juiste school zijn, dan zoeken wij samen naar een andere oplossing. We zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen voor een passend onderwijsaanbod: www.pozv.nl
Meer informatie kunt u vinden in de animatie over passend onderwijs. Ons schoolondersteuningsprofiel geeft een overzicht van de basis en extra ondersteuning op onze school voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.  De bijlage is onderaan deze pagina te vinden.

Wat heeft de leerling nodig om het diploma te behalen?

De eerstelijnsondersteuning is voor iedere leerling toegankelijk. Begeleiding door de mentor, vakdocenten, huiswerkbegeleiding, gesprek met een counselor of crisisopvang in de Trajectgroep horen daarbij. De mentor kan iedere leerling inbrengen in het intern ondersteuningsteam (iot) als er zorgen bestaan. Zie schoolondersteuningsprofiel (sop)

De tweedelijnsondersteuning is ingericht voor de ondersteuning van leerlingen met een Nederlandse dyslexie- of dyscalculieverklaring en leerlingen met leerachterstanden (huiswerkbegeleiding vmbo b/k). Via het intern ondersteuningsteam (iot) is er toegang tot het schoolmaatschappelijk werk (smw) en de studiekrachtcoach. De zorgcoördinator kan een leerling de mogelijkheid bieden uit een situatie te stappen met de zogenaamde time-away/-out in de Trajectgroep.

De derdelijnsondersteuning is maatwerk. De eerste en tweede lijn volstaan niet om een antwoord te geven op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Deze extra ondersteuning bestaat uit bijvoorbeeld meer tijd bij proefwerken en examens, examen in twee jaar, een aangepast rooster of volledig maatwerk.
De Trajectgroep neemt een speciale plaats in binnen de extra ondersteuning en is alleen toegankelijk voor leerlingen met instemming van het intern ondersteuningsteam.  Maatwerk is mogelijk binnen de gestelde wettelijke voorschriften, maar we zoeken creatief naar de juiste oplossing voor elke leerling.

Voor vragen is de zorgcoördinator het aanspreekpunt: mevr. Van Heeringen (her@zwincollege.nl)

De Trajectgroep heeft een extra ondersteuningslokaal met eigen kluisjes op een rustige plaats in de school. Het team bestaat uit interne en externe coaches/gedragsdeskundige van Juvent. Een bijzonderheid is dat de coaches van Juvent betaald worden door de gemeente Sluis. Met dit team is er veel deskundigheid in huis. De Trajectgroep coördinator is de zorgcoördinator.

De leerlingen volgen les in hun eigen klas, maar hebben een individueel trajectplan met faciliteiten als: time-away/time-out, rustige pauzeplek, toetsen maken in de Trajectgroep, aangepast rooster etc. De leerling heeft een persoonlijke coach die nauw samenwerkt met de ouders, mentor en de vakdocenten. We streven naar creatief maatwerk door zoveel mogelijk out of the box te denken binnen de wettelijke kaders.

De leerlingen met een extra ondersteuningsarrangement voor de Trajectgroep kunnen hier 5 dagen in de week terecht en hebben een individueel trajectplan en ontwikkelingsprofiel (opp). De Trajectgroep is alleen toegankelijk na indicatie door het iot of na afspraken gemaakt op de basisschool voor het brugklasarrangement en is uitdrukkelijk geen straflokaal. De vakdocenten en de mentor blijven verantwoordelijk voor het onderwijs.

Het brugklasarrangement is succesvol gebleken om voor leerlingen van groep 8 met extra ondersteuningsbehoeften regulier voortgezet onderwijs mogelijk te maken.

De ondersteuningstrajectklas (OTK)
De ondersteuningstrajectklas maakt sinds schooljaar 21/22 onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van de school. In de OTK  bieden we een kleinschalige setting in een grootschalige onderwijsomgeving. Zo vindt de vso-leerling sneller aansluiting binnen het vo waardoor de leerling op termijn kan instromen in het regulier onderwijs (vo of vervolgonderwijs). In de ondersteuningstrajectklas ligt naast het didactische aspect ook een duidelijke nadruk op begeleiding van het sociaal-emotionele aspect.  

Het doel is, net als voor leerlingen die geen ondersteuning nodig hebben, het behalen van een diploma. Het uitgangspunt is dat leerlingen aansluiten bij een zo groot mogelijk aantal lessen in de reguliere klas. Daarnaast kunnen zij onder leiding van een (vso)docent de andere lessen in de OTK volgen. We streven ernaar dat er nog minder leerlingen naar het speciaal onderwijs vertrekken dan nu het geval is.

Hoe gaat het in zijn werk?
Toekennen extra ondersteuning: zorg- en onderwijsbehoeften staan centraal

De mentor, vakdocent, ouders en/of de leerling kunnen aangeven dat zij extra ondersteuning nodig vinden. Deze aanvraag wordt via de mentor ingediend bij de zorgcoördinator van de school. De aanvraag komt op de agenda van het iot en op basis van het advies zal een traject in gang worden gezet om de extra ondersteuning vast te stellen. De zorg- en onderwijsbehoefte(n) van de leerling staat hierin centraal. De diagnose biedt een kader om extra ondersteuning vast te stellen, maar is niet leidend.

De vastgestelde ondersteuning komt op een ondersteuningspas te staan die de leerling krijgt en in Magister wordt geplaatst. De vakdocenten krijgen handelingsadviezen als dat nodig is.

Samenwerking met de gemeente Sluis
Binnen de gemeente Sluis is het Zwin College als een van de onderwijsinstellingen betrokken bij het functioneel ontwerp in het kader van de Transitie Jeugdzorg. In het functioneel ontwerp wordt gesproken over de basisvoorziening waar de gemeente Sluis voor verantwoordelijk is. Aangezien de school de vindplaats voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is, zou het een goede zaak zijn als preventie als basisvoorziening op school plaats kan vinden. Het Zwin College wil samen met de Gemeente Sluis een invulling geven aan de zorg voor jongeren. De gemeente steunt de school hierin, o.a. doordat zij de coaches en gedragsdeskundige van Juvent van de Trajectgroep betalen.

Contact met externe behandelaars
Korte lijnen

Als ouders toestemming geven bij de behandelaar, kan deze op school worden uitgenodigd. De afstemming tussen school, thuis en behandeling maakt het mogelijk om onderwijs op maat te bieden.

Samenwerking met ouders
De school vindt het belangrijk om nauw met ouders samen te werken en betrekt hen in de ondersteuningsvoorstellen voor hun kind.

Counselors
Iedere afdeling heeft een counselor. Dit is een laagdrempelige voorziening waar leerlingen vertrouwelijk terecht kunnen en vakdocenten advies kunnen inwinnen over onderwijszorg. De counselor mag altijd overleggen met een iot- lid, die gehouden is aan dezelfde vertrouwelijkheid. Zie poster counselor (zie bijlage).

De counselors zijn:
vmbo b/k/tl: mevr. Buijsse  contact: buy@zwincollege.nl,
havo/vwo: mevr.  Schade     contact: sch@zwincollege.nl

IOT (intern ondersteuningsteam)
Het IOT vergadert ongeveer 8x per jaar. De ouders van de leerling tot 16 jaar geven daarvoor toestemming. Vanaf 16 jaar moet de leerling zelf toestemming geven. Het aanmeldingsformulier en het advies sturen wij via Magister naar diegenen die toestemming hebben gegeven.

Het iot bestaat uit de counselors, schoolmaatschappelijk werk, de studiekrachtcoach, de GGD jeugdverpleegkundige en de zorgcoördinator.