Begeleiding & Ondersteuning

Algemeen

Kwalitatief goed onderwijs voor iedere leerling, individueel maatwerk waar nodig

Het Zwin College staat voor goed, thuisnabij onderwijs voor iedere leerling. Zorg op maat bieden aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft ook onze prioriteit. De docenten en mentoren spelen daarin een belangrijke rol, want zij signaleren vaak als eerste dat er problemen zijn.

Onze visie is niet veranderd met de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014. Wat wel is veranderd, is dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte nu zorg op maat kan krijgen, omdat de leerlinggebonden financiering is afgeschaft voor REC 3 en 4. Een goede samenwerking met ouders en interne en externe partners in de zorg is noodzakelijk om het beste resultaat te behalen. Het Zwin College wil geen thuiszitters en wij stellen de beperking of diagnose niet centraal. We gaan uit van wat wèl mogelijk is!

Mocht het Zwin College niet de juiste school zijn voor uw kind, dan zoeken wij samen naar een andere oplossing. We zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen voor een passend onderwijsaanbod. www.pozv.nl


Wat heeft de leerling nodig om het diploma te behalen?

Basisondersteuning is voor iedere leerling toegankelijk: zie schoolondersteuningsprofiel (SOP ) (bijlage).
Lichte ondersteuning voor leerlingen met een Nederlandse dyslexie-, dyscalculieverklaring of lwoo.

Extra ondersteuning kan op maat worden vastgesteld als de basisondersteuning onvoldoende is voor een leerling om de onderwijsdoelen te behalen. Deze extra ondersteuning kan bijvoorbeeld meer tijd bij proefwerken en examens, examen in 2 jaar, aangepast rooster, time-out en/of -away inhouden. De trajectgroep neemt een speciale plaats in binnen de extra ondersteuning en is alleen toegankelijk voor leerlingen met instemming van het IZT. Maatwerk is mogelijk binnen de gestelde wettelijke voorschriften, maar we zoeken creatief naar de juiste oplossing voor uw kind.

Voor vragen kunt u terecht bij de zorgcoördinator: her@zwincollege.nl

De trajectgroep heeft een extra ondersteuningslokaal op een rustige plaats in de school met eigen kluisjes. De leerlingen volgen les in hun eigen klas, maar hebben een individueel trajectplan met faciliteiten als: time-away/time-out, rustige pauzeplek, toetsen maken in de trajectgroep, aangepast rooster etc. De leerling heeft een persoonlijke coach die nauw samenwerkt met de ouders, mentor en de docenten. We streven naar creatief maatwerk door zoveel mogelijk out of the box te denken binnen de wettelijke kaders.

De coaches van de trajectgroep zijn docent, zorgcoördinator, medewerker van Juvent, ambulant begeleider van Auris en De Korre. Een bijzonderheid is dat de coaches van Juvent betaald worden door de gemeente Sluis. Met dit team is er veel deskundigheid in huis. De trajectgroep coördinator is de zorgcoördinator.

De leerlingen met een extra ondersteuningsarrangement voor de Trajectgroep kunnen hier 5 dagen in de week terecht en hebben een individueel trajectplan en ontwikkelingsprofiel (OPP). De trajectgroep is alleen toegankelijk na indicatie door het IZT of na afspraken gemaakt op de basisschool voor het brugklasarrangement en is uitdrukkelijk geen straflokaal. De vakdocenten en de mentor blijven verantwoordelijk voor het onderwijs.

Het brugklasarrangement is succesvol gebleken om voor leerlingen van groep 8 met extra ondersteuningsbehoeften regulier voortgezet onderwijs mogelijk te maken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Toekennen extra ondersteuning: zorg- en onderwijsbehoeften staan centraal

De mentor, docent, ouders en/of de leerling kunnen aangeven dat zij extra ondersteuning nodig vinden. Deze aanvraag wordt via de mentor ingediend bij de zorgcoördinator van de school. De aanvraag komt op de agenda van het IZT en op basis van het advies zal een traject in gang worden gezet om de extra ondersteuning vast te stellen. De zorg- en onderwijsbehoefte van de leerling staat hierin centraal. De diagnose biedt een kader om extra ondersteuning vast te stellen, maar is niet leidend.

De vastgestelde ondersteuning komt op een ondersteuningspas te staan die de leerling krijgt en in Magister wordt geplaatst. De docenten krijgen handelingsadviezen als dat nodig is.

Samenwerking met de gemeente Sluis
Binnen de gemeente Sluis is het Zwin College als een van de onderwijsinstellingen betrokken bij het functioneel ontwerp in het kader van de Transitie Jeugdzorg. In het functioneel ontwerp wordt gesproken over de basisvoorziening waar de gemeente Sluis voor verantwoordelijk is. Aangezien de school de vindplaats voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is, zou het een goede zaak zijn als preventie als basisvoorziening op school plaats kan vinden. Het Zwin College wil samen met de Gemeente Sluis een invulling geven aan de zorg voor jongeren. De gemeente steunt ons hierin, o.a. door bij te dragen aan de bekostiging van de trajectgroep.

Contact met externe behandelaars
Korte lijnen

Als ouders toestemming geven bij de behandelaar, kunnen wij deze op school uitnodigen. De afstemming tussen school, thuis en behandeling maakt het mogelijk om onderwijs op maat te bieden.

Samenwerking met ouders
Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met ouders en betrekken hen in de ondersteuningsvoorstellen voor hun kind.

  • In SOP wordt wel gesproken over onderwijsondersteuningsstuctuur.
  • Counselors

Iedere afdeling heeft een counselor. Dit is een laagdrempelige voorziening waar leerlingen vertrouwelijk terecht kunnen en docenten advies kunnen inwinnen over onderwijszorg. De counselor mag altijd overleggen met een IZT- lid, die gehouden is aan dezelfde vertrouwelijkheid. Zie poster counselor (zie bijlage).

  • De counselors zijn:
    VMBO B/K/TL: mevr. R.M.M. Buijsse                    contact: buy@zwincollege.nl
    HAVO/VWO: mevr. N.A. Schade                              contact: sch@zwincollege.nl

  • IOT ( intern ondersteuningsteam  )

Hoe eerder, hoe beter

Het doel van het IOT is om een aangemelde leerling met een groep interne deskundigen te bespreken. Met het advies en de opvolging adviseren we de mentoren en docenten en bieden wij een zo optimaal mogelijk leerklimaat voor de leerling. De zorgen die leiden tot een aanmelding kunnen gaan over alle ontwikkelingsdomeinen van een kind. De aanvragen voor extra ondersteuning en toeleiding naar het ZAT gaan ook via het IOT.

Het intern zorgteam vergadert ongeveer ieder 6 weken. De mentor, of een deelnemer van het IOT kan een leerling inbrengen met het aanmeldingsformulier bij de zorgcoördinator. Na de bespreking maakt de zorgcoördinator een adviesformulier en plaatst dit in het logboek van Magister. Ouders van een leerling onder de 16 jaar en de leerling ouder dan 16 jaar geven toestemming en ontvangen de aanmelding en het advies.

Samenstelling IOT
Voorzitter en secretariaat: zorgcoördinator
Jeugdverpleegkundige
Schoolmaatschappelijk werker
Lwoo-coördinator
Counselors
studiecoach

  • ( maatwerk) ZAT ( zorg adviesteam )

Externe deskundigen: korte lijnen met school
Het ZAT heeft als doel om een aangemelde leerling met een groep externe deskundigen te bespreken.  Met het advies en de opvolging hopen wij een zo optimaal mogelijk leerklimaat voor de leerling te bewerkstelligen. De externe ondersteuning is er voor de leerling, ouders, maar ook voor de docenten en mentoren. We werken steeds meer samen met behandelaars uit de streek die proberen deel te nemen aan zo’n maatwerk-ZAT. Een leerling wordt aangemeld via het IZT, of 1 van de deelnemers. Over het algemeen betreft het jongeren met complexe problematiek op verschillende ontwikkelingsdomeinen.

Sinds vorig schooljaar werken wij met maatwerk-ZAT’s.  we praten met elkaar, i.p.v. over elkaar. Alle betrokkenen zitten direct met elkaar aan tafel. De hoofdrol is weggelegd voor de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers.

Werkwijze
Voor het ZAT is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en de leerling van 16 jaar of ouder. Na de bespreking maakt de zorgcoördinator een adviesformulier en plaatst dit in het logboek van Magister. De ouders en de leerling ouder dan 16 jaar ontvangen dit ook. Er is een contactformulier waarop de betrokken instanties en hun casemanagers staan. Een van deze deskundigen krijgt de regiefunctie. We werken met het meervoudig risico model van Scholten en van der Ploeg.

PESTEN
Mocht je problemen hebben, wordt je gepest (online of op school) neem dan contact op met je mentor of onze pestcoördinator mevr. M. van Heeringen (her@zwincollege.nl). Je kunt informatie vinden in het veiligheidsbeleid van de school: https://www.zwincollege.nl/bijlage/108/veiligheidsbeleid

Ook in onderstaande link kun je al veel informatie vinden die jou misschien kan helpen. 

www.113.nl