Stapelen vanuit de basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg hebben (sinds 2010) de mogelijkheid om na het behalen van hun diploma dan wel doorstroomverklaring (VKR) de mogelijkheid om een tweede vmbo-diploma (doorstroomverklaring) te behalen.

Doelgroep

Vanuit de overheid wordt stapelen in het vmbo gestimuleerd, door na het afronden van de basisberoepsgerichte leerweg nog een jaar langer op het vmbo te blijven en een diploma op kaderniveau te behalen. OCW vindt het belangrijk dat docenten deze mogelijkheid actief meenemen in de lob-gesprekken die ze met leerlingen voeren.

In 2010 is de maximale verblijfsduur in het vmbo afgeschaft en is het mogelijk gemaakt dat leerlingen vmbo-diploma's stapelen. Voor een deel van de leerlingen uit vmbo-basis biedt een jaar langer op het vmbo blijven voordelen doordat ze met een kaderdiploma op een hoger niveau kunnen instromen in het mbo dan met een vmbo-basisdiploma. Bovendien hebben leerlingen dan een jaar langer de tijd om zich te oriënteren op en een keuze te maken voor een vervolgopleiding en een beroep. Na dit jaar zijn deze jongeren ook sociaal­ emotioneel gegroeid en wordt de overstap minder kwetsbaar.

We bieden deze mogelijkheid aan leerlingen die gemotiveerd zijn om zich tijdens het examenjaar te verdiepen in het leerstof van de kaderberoepsgerichte leerweg. Het betreft leerlingen die de ambitie hebben om na dit examenjaar door te stromen naar een mbo­ opleiding op niveau 3 of 4.

Procedure

De procedure is als volgt:de leerling en zijn/haar ouders bespreken de mogelijkheid met elkaar en met de mentor/praktijkdocent en met de decaan;

 • de leerling schrijft een brief waarin hij/zij motiveert waarom het behalen van een diploma (doorstroomverklaring) van de kaderberoepsgerichte leerweg voor hem/haar belangrijk is;
 • de mentor bespreekt het verzoek tijdens de docentenvergadering;
 • de docentenvergadering beoordeelt het verzoek en kijkt naar: o cijfers
 • motivatie, capaciteiten en werkhouding;
 • de docentenvergadering adviseert aan de teamleider;
 • op grond van dit advies neemt de teamleider/sectordirecteur het besluit en deelt dit schriftelijk aan u mee;
 • na het besluit kan een gesprek volgen;
 • bij een positief besluit wordt van de leerling verwacht na diplomering -daar waar mogelijk -aan te sluiten bij het derde leerjaar van de kaderberoepsgerichte leerweg, met als doel zich al in te werken in de nieuwe leerstof

 

 • Hij/zij moet (in overleg) kaderstof en kadertoetsen uit het derde leerjaar inhalen.
 • Bij een negatief besluit bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Voor de volledige procedure we naar de klachtenregeling van de Stichting VO Zeeuws­Vlaanderen.

Criteria

De leerling dient aan de volgende criteria te voldoen om een positief advies te krijgen:

 • De leerling krijgt een positief advies van de docentenvergadering.

De docentenvergadering formuleert een advies, kijkend naar de capaciteiten én naar de werkhouding van de leerling. Belangrijkste vraag die voorligt is: Is de leerling kan kansrijk om de kaderberoepsgerichte leerweg succesvol af te ronden.

 • De leerling zorgt ten allen tijde voor een Plan B, de mbo-route.

Het kan zo zijn dat de leerling in de zomervakantie ernstige twijfels krijgt over het kadertraject. Het is echter zeer lastig om in de zomervakantie nog een mbo­ studieplaats te vinden.

Bjjkomende afspraken

De leerling krijgt een vrijstelling voor het vak culturele en kunstzinnige vorming op voorwaarde dat dit vak in de basisberoepsgerichte leerweg op voldoende wijze is afgesloten.

Een leerling die niet voldoet aan deze criteria, wordt afgewezen voor de mogelijkheid tot stapelen. Samen met de decaan wordt naar een alternatieve opleiding gezocht.