Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen/Counselors zijn tijdens schooluren telefonisch bereikbaar op school: 0117-454555.


De counselor zal jouw verhaal vertrouwelijk behandelen. Hij/zij mag altijd overleggen met een zorgteamlid als dat nodig is. Die geven advies en gaan niet met jouw verhaal aan de haal. De counselor betrekt jou bij alle stappen en doet niets zonder dat jij het weet. Meestal zal het gesprek tussen jullie tweeën blijven.

Counselors: 

VMBO- B/K/TL mevr. R.M.M. Buijsse buy@zwincollege.nl
HAVO/VWO mevr. N.A. Schade sch@zwincollege.nl

De externe vertrouwenspersoon is dhr. C. Almekinders (voormalig voorzitter van het bestuur) in Cadzand (0117) 391216Bij de externe vertrouwenspersoon kunt u terecht, als u de voorkeur geeft aan een deskundige van buiten de school. Hij functioneert als aanspreekpunt bij meldingen en klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie voor leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s). Hij kan benaderd worden door een interne contactpersoon van de school, maar ook rechtstreeks door de melder.

Protocol
De vertrouwenspersoon:
• Gaat na wat de melder/klager reeds heeft ondernomen om de klacht in overleg met de gemelde/aangeklaagde op te lossen, voor zover redelijkerwijs van melder/klager verwacht mocht worden dit te doen en gaat na welke vervolgstappen mogelijk zijn.
• Informeert de bestuurder/algemeen directeur en adviseert over eventueel te nemen maatregelen.
• Informeert de melder/klager en ondersteunt desgevraagd over de te volgen procedures en het op schrift stellen van de klacht ten behoeve van de klachtencommissie.
• Geeft desgevraagd en waar nodig ondersteuning bij het formeel aanhangig maken van een klacht en bij het doen van aangifte bij justitie.