Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

MELDCODE

Op het Zwin College gebruiken wij de meldcode, die sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht is, en aangescherpt is in 2019. Het doel is om in overzichtelijke stappen, op een professionele en integere manier met de gemelde zorgen en de betrokkenen om te gaan. Transparantie en vertrouwelijkheid zijn richtlijnen.

Bij signalen of vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing, of andere vormen van geweld meldt een docent of mentor dit altijd bij de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, zorgcoördinator, of een  IOZT- lid als deze afwezig is.

De aandachtsfunctionaris overlegt met de betrokkenen. Als er geen sprake is van een misdrijf of acuut gevaar, zal in een zorggesprek met ouders gezocht worden naar mogelijke oplossingen. Het doel is om samen tot afspraken, bijvoorbeeld over het inschakelen van hulpverlening, te komen. Indien we niet tot samenwerking kunnen komen, of gemaakte afspraken worden niet nagekomen en/of de zorgen blijven bestaan of verergeren, dan wordt er een melding bij Veilig Thuis gedaan. Ouders worden van de melding en het vervolg hiervan op de hoogte gesteld tijdens een gesprek op school. Ouders mogen een vertrouwenspersoon meenemen naar dit gesprek. Veilig Thuis beslist of zij de zaak in onderzoek nemen of een lokale hulpverlener inschakelen om de situatie te bekijken. De verplichte stappen in meldcode worden gevolgd. De ondernomen stappen worden in het logboek van Magister vastgelegd en altijd met ouders besproken.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling: zorgcoördinator

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op:  www.meldcode.nl