Missie en visie

Het Zwin College is een kleinschalige, brede scholengemeenschap. Wij staan voor goed en thuisnabij voorgezet onderwijs in samenhang met onze regio. Wij zijn groot in het ontwikkelen van de individuele talenten van onze leerlingen en het creëren van een veilige leeromgeving. Een goede (leer)omgeving is allereerst een veilige omgeving, een omgeving waarin je je thuis voelt, waarin je respectvol met elkaar omgaat. Op het Zwin College zijn kinderen geen nummer, maar kennen we elkaar. Leren is ook verder kijken dan je lesboek en verder kijken dan de muren van je school. Wij stimuleren leerlingen om te ontdekken waartoe ze allemaal in staat zijn. We zien het als onze taak om leerlingen te brengen naar een diploma dat deuren opent. In dialoog met ouders en de gemeenschap om ons heen leveren wij volwaardige democratische burgers af, die zich thuis voelen in de wereld van morgen. Dit hebben we samengevat in onze drie kernwaarden:  

  • Thuis (voelen) 
  • Talent(ontwikkeling) 
  • Toekomst  

Onze leerlingen zijn aan onze zorg toevertrouwd. Het is onze taak om alle kinderen - in dialoog met ouders en de rest van de gemeenschap – in een veilige omgeving op maat te bedienen om het beste uit hen te halen en hen voor te bereiden op de wereld van morgen. Dat doen we door: 

  • Kwalitatief - goed onderwijs (in alle richtingen) aan te bieden met aandacht voor kennis en vaardigheden. 
  • Ons onderwijs af te stemmen op de leer- en ondersteuningsbehoeften van onze individuele leerlingen. 
  • De verbinding met bedrijven en instanties in de regio te zoeken.
  • De dialoog met ouders en leerlingen aan te gaan over het beleid.
  • Motiverende docenten voor de klas te zetten.
  • Expliciete aandacht in de lessen te schenken aan zelfredzaamheid in de maatschappij van morgen.
  • Een goede doorlopende leerlijn PO-VO-vervolgonderwijs te garanderen.  

We zijn onlosmakelijk verbonden met onze regio en dragen met de ouders de verantwoordelijkheid om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst.