Meldcode

MELDCODE
Op het Zwin College gebruiken wij de meldcode, die sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht is. Het doel is om in overzichtelijke stappen, op een professionele en integere manier met de gemelde zorgen en de betrokkenen om te gaan. Transparantie en vertrouwelijkheid zijn richtlijnen.

Bij signalen of vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing, of andere vormen van geweld meldt een docent of mentor dit altijd bij de aandachtsfunctionaris kindermishandeling ( zorgcoördinator ), of een IZT- lid als deze afwezig is.

De aandachtsfunctionaris overlegt met de betrokkenen. Als er geen sprake is van een misdrijf of acuut gevaar, zal in een zorggesprek met ouders gezocht worden naar mogelijke oplossingen. De verplichte stappen in meldcode worden gevolgd. De ondernomen stappen worden in het logboek van Magister vastgelegd en altijd met ouders besproken.

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling: zorgcoördinator

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op: www.meldcode.nl