Schoolongevallenverzekering

De collectieve Scholierenongevallenverzekering is voor alle leerlingen afgesloten op de voorwaarden vanMeeùs Assurantiën BV en keert uit in de volgende gevallen:

a. in geval van overlijden € 15.000,--
b. in geval van blijvende invaliditeit € 100.000,--
c. geneeskundige behandeling en verpleging € 5.000,--
d. tandbeschadiging per element € 5.000,--

Voor ouders die zelf voorzieningen hebben getroffen (ziekenfonds, ziektekostenverzekering, fonds of stichting, e.d.) zijn de bedragen onder c en d beschikbaar als aanvulling op die voorzieningen. De uitkering wegens invaliditeit (b) en overlijden (a) vindt krachtens de scholierenongevallenverzekering plaats, ongeacht het bestaan van andere verzekeringen. Deze verzekering biedt geen dekking tegen materiële schade, noch tegen aanspraken door derden. Tevens wijzen wij u er op, dat geen risico’s gedekt zijn als de leerling zich, bijvoorbeeld tijdens de pauzes buiten het schoolterrein begeeft, anders dan om naar huis te gaan. Tot slot verzoeken wij de ouders om in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tweemaal 24 uur, aangifte te doen bij de schooladministratie.

 

terug naar organisatie | terug naar index