Veiligheid in en om het Zwin College

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Op het Zwin College is voor dit onderwerp de nodige aandacht. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen en personeel zich veilig voelen.

Eigen maatregelen
Binnen de school is een aantal maatregelen getroffen om controle te houden op de gang van zaken en dus ook op de veiligheid. Het onderwijs ondersteunend personeel heeft toezichthoudende taken. Tijdens pauzes worden zij aangevuld met surveillerende docenten en bij calamiteiten kan men de hulp inroepen van een lid van de directie. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar mogen tijdens pauzes het schoolterrein niet verlaten. Wel kunnen zij gebruik maken van de aula, het sportplateau of het buffet. Ook op het schoolplein is tijdens de pauzes van deze leerjaren toezicht georganiseerd. De ingang van de school wordt bewaakt door het personeel van de receptie. Daar staan tevens de monitoren van de bewakingscamera’s. De beelden van deze camera’s, die zowel binnen als buiten als in de fietsenstalling staan opgesteld, worden steeds 7 dagen bewaard. Het Zwin College heeft een pestprotocol. Pesten kan leiden tot grote onveiligheidsbeleving bij leerlingen. Mentoren maar ook andere docenten zijn daar alert op en ondernemen actie in voorkomende gevallen. De schoolregels bevatten afspraken over het in bezit hebben en het gebruik van alcohol, drugs, wapens en vuurwerk. Tevens zijn afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons e.d. De school heeft het convenant Veiligheid in en om de school Zeeland (zie link hieronder), getekend en houdt zich aan de daar gemaakte afspraken. In het convenant wordt tevens duidelijk dat andere instanties, zoals de gemeente Sluis en de politie, zich mede verantwoordelijk hebben verklaard voor de veiligheid.

Convenant 'Veiligheid in en om de school Zeeland'
Pestprotocol Zwin College

 

terug naar organisatie | terug naar index