Leermiddelenfonds/Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de verstrekking van schoolboeken en ander lesgebonden materiaal wordt door de Rijksoverheid aan het Zwin College een bepaald bedrag per leerling uitbetaald. De schoolboeken worden aan de leerlingen gratis ter beschikking gesteld.

Alle overige kosten die de school maakt ten behoeve van de leerlingen worden niet vergoed.

Hieronder vallen onder andere kosten voor extra activiteiten zoals introductiedagen, schoolfeesten, sportdagen, schoolongevallenverzekering en schoolreisverzekering, het beschikbaar stellen van kluisjes, schoolpas enz.
Een volledige lijst van zaken die niet gedekt worden door een vergoeding van de Rijksoverheid, maar waarvan we als school vinden dat ze noodzakelijk zijn voor de leerlingen, treft u in onderstaand overzicht. Tevens is het bedrag vermeld dat de school voor deze voorziening per jaar per leerling begroot heeft. Deze voorzieningen moeten uit eigen middelen betaald worden. Het Zwin College heeft ervoor gekozen om deze door ons noodzakelijk geachte voorzieningen, die niet door de Rijksoverheid worden vergoed, als pakket aan te bieden.

Het Zwin College hecht er waarde aan dat alle leerlingen zonder uitzondering van alle voorzieningen gebruik kunnen maken en als het gehele pakket afgenomen wordt kan er een korting gegeven worden. Het bedrag dat ouders dan betalen is 77 euro per leerling per jaar. Deze regeling is tot stand gekomen na instemming van de MR en na advisering door de ouderraad.

Uit onderzoek van de Inspectie van Onderwijs bij scholen voor voortgezet onderwijs blijkt dat 77 euro in vergelijking met andere scholen een laag bedrag is. We zouden er dan ook van harte voor willen pleiten het gehele pakket afnemen. Mocht dit om financiële redenen niet kunnen dan verwijzen wij naar reductie of kwijtscheldingsregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met de sectordirecteur.

Wij kunnen met deze regeling het voorzieningenniveau voor de leerlingen binnen het Zwin College in stand houden en we gaan dan ook uit van de bereidheid van alle ouders/verzorgers om bij te dragen aan deze regeling.

Bedragen in euro per voorziening per schooljaar

   

6,-

Schoolongevallen en schoolreisverzekering voor leerlingen

12,-

Schoolpas en cultuurkaart

11,-

Kluisje: opslagmogelijkheid voor rekenmachine, gsm, boeken, kleding

10,-

Gebruik schoolbibliotheek, gebruik schoolmediatheek,

Voorzieningen die een school niet verplicht is te hebben, te bemensen en te onderhouden. Bouw en inrichting van de mediatheek zijn uit eigen middelen bekostigd. N.B.: in de schoolbibliotheek kunnen niet-verplichte boeken worden geleend. Deze kunnen ook in Openbare bibliotheken worden geleend.

5,-

Introductieactiviteiten/projecten in diverse leerjaren

9,-

Atlassen, woordenboeken en andere naslagwerken op school

5,-

Fotojaarboek: voor eindexamenkandidaten

De leerlingen sparen voor dit boek, dat bij de diploma- uitreiking wordt
overhandigd.

15,-

Organisatie en voorbereidingen dagexcursies

De school bekostigt daarmee de werktijd die is gemoeid met voorbereidingen.

9,-

Voorzieningen kantine

Bijdrage in de bekostiging van personeel en de aanschaf  en onderhoud van de benodigde apparatuur.

6,-

Voorzieningen aula in verband met activiteiten leerlingen

Diverse leerlingenteams organiseren activiteiten. Daarvoor moet regelmatig apparatuur worden gekocht en onderhouden.

11,-

Bijdrage ICT:
Waaronder extra licenties software, oefenexamens, studie- en loopbaanoriëntatie, computerwerkplekken voor leerlingen met print en kopieervoorzieningen, prints van digitaal als extra service naar leerlingen en Wifi.

99,- euro 

Totaal

22,- euro

pakketkorting van 22,- euro bij afname van het totaalpakket

77,- euro

Totaalpakket

 

terug naar organisatie | terug naar index