Klachtenregeling

Het beleid van de school is erop gericht klachten te voorkomen. Mocht zich toch een klacht voordoen, dan wordt deze zorgvuldig behandeld, overeenkomstig de Klachtenregeling onderwijs Zwin College. Klachten moeten worden ingediend bij de sectordirecteur. Indien de behandeling van de klacht niet leidt tot een oplossing van de klacht, meldt de sectordirecteur dit bij de bestuurder/algemeen directeur. Deze behandelt vervolgens de klacht. Klagers kunnen zich ook wenden tot één van de vertrouwenspersonen en uiteindelijk ook bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen
De interne vertrouwenspersonen zijn tijdens schooluren telefonisch bereikbaar op school: 0117-454555. De externe vertrouwenspersoon is de heer C. Almekinders (voormalig voorzitter van het bestuur) in Cadzand (0117) 391216. Bij de externe vertrouwenspersoon kunt u terecht, als u de voorkeur geeft aan een deskundige van buiten de school. Hij functioneert als aanspreekpunt bij meldingen en klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie voor leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s) en voor personeelsleden. Hij kan benaderd worden door een interne contactpersoon van de school, maar ook rechtstreeks door de melder/klager. Klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik worden behandeld volgens het protocol seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Dit potocol is hier na te lezen. Voor dit soort klachten kunt u tevens terecht bij mevr. J. Everaard (GGD) e-mail: ingrid-everaard@ggdzeeland.nl De keuze is aan de klager.

De vertrouwenspersoon:
• Gaat na wat de melder/klager reeds heeft ondernomen om de klacht in overleg met de gemelde/aangeklaagde op te lossen, voor zover redelijkerwijs van melder/klager verwacht mocht worden dit te doen en gaat na welke vervolgstappen mogelijk zijn.
• Informeert de bestuurder/algemeen directeur en adviseert over eventueel te nemen maatregelen.
• Informeert de melder/klager en ondersteunt desgevraagd over de te volgen procedures en het op schrift stellen van de klacht ten behoeve van de klachtencommissie.
• Geeft desgevraagd en waar nodig ondersteuning bij het formeel aanhangig maken van een klacht en bij het doen van aangifte bij justitie.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Klagers kunnen zich ten slotte ook richten tot de geschillencommissie:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
(070) 3861697
e-mail: info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

In geval van een klacht kan de klager zich desgewenst ook wenden tot een vertrouwenspersoon. De school beschikt over twee interne en twee externe vertrouwenspersonen (zie boven).

Advies- en steunpunt huiselijk geweld Zeeland
Postbus 89, 4330 AB Middelburg, 0900-2220333
www.huiselijkgeweldzeeland.nl
Dit bureau is een meldpunt inzake kindermishandeling en incest. De melding blijft anoniem.

 

terug naar organisatie | terug naar index