Bevorderingsnormen naar klas 4

VMBO
 
Algemeen betreffende handelingsonderdelen
Voor alle handelingsonderdelen (betreft:LO/CKV/OSB en maatschappelijke stage) geldt dat deze bij de overgang van 3 naar 4 met een voldoende moeten worden afgesloten. Slechts in individuele gevallen kan de afdelingsdirecteur besluiten dat een onderdeel mee kan worden genomen naar het 4e jaar.
 
Klas 3 VMBO naar klas 4 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg 
Bevorderen : Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag/zakregeling (zie VMBO-4).
    Meer punten dan het totale aantal vakken per leerweg (x6-3). 
Afwijzen : Minder dan het totale aantal vakken per leerweg (x6-3)
Opmerking : Maatschappijleer 1 telt mee voor de slaag-/zakregeling. 
Indien een leerling Handel & Administratie Duits als 7e vak heeft gekozen, mogen zij dit vak laten vallen als zij mede daardoor niet voldoen aan de slaag-/zakregeling.
     
Klas 3 VMBO-T naar klas 4 VMBO-T
Bevorderen : Als aan de vier onderstaanden voorwaarden wordt voldaan:
   
1. Voor de zes gekozen examenvakken + maatschappijleer voldoen aan de slaag/zakregeling (zie PTA)
2. Minder dan vijf tekorten
3. Minimaal 70 punten totaal voor de twaalf vakken die eindcijfers geven
4. Voldoendes voor LO, OSB en maatschappelijke stage
Afwijzen : Meer dan 5 tekorten, dan wel minder dan 69 punten. In de overige gevallen beslist de docentenvergadering bij meerderheid.
Vrijstellingen: : Een vak waarvoor een vrijstelling is gegeven (en aangenomen) wordt gerekend als beoordeeld met een cijfer 6.
     
Wanneer ben je geslaagd voor VMBO 4?
Slaag/zakregeling
1. De kandidaat die eindexamen VMBO heeft afgelegd, is geslaagd indien hij/zij:
  a. Voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of
  b. Voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, (Nederlands moet minimaal 5 zijn) of
  c. Voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de basisberoepsgerichte en de kader-beroepsgerichte leerweg wordt meegerekend als twee eindcijfers.
  d. Voor alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende heeft gehaald.
2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de handelingsdelen (LO/CKV/OSB/Sectorwerkstuk/Maatschappelijke stage) een voldoende moet zijn behaald. (Indien dit niet zo is worden er certificaten afgegeven en geen diploma)
 
HAVO
Klas 3 HAVO naar klas 4 HAVO Alle vakken zijn examenvakken!
Bevorderen : Minder dan 3 onvoldoendes
Minder van 4 tekorten
84 punten of meer
Afwijzen : Meer dan 3 onvoldoendes
Meer dan 4 tekorten
81 punten of minder
 
VWO
Klas 3 VWO naar klas 4 VWO Alle vakken zijn examenvakken!
Bevorderen : Minder dan 3 onvoldoendes
Minder dan 4 tekorten
83(90 resp.96) punten of meer bij het volgen van 14(15 resp.16) vakken
Afwijzen : Meer dan 3 onvoldoendes
Meer dan 4 tekorten
81(87 resp.93) punten of meer bij het volgen van 14(15 resp.16) vakken