Examennorm klas 5 HAVO en 6 VWO

Deze leerlingen krijgen het Programma van Toetsing en Afsluiting uitgereikt, waarin nauwkeurig de gang van zaken rond schoolexamens en landelijke examens wordt beschreven.
 
Een kandidaat is geslaagd
- als het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is en
- als alle eindcijfers een 6 of meer bedragen; OF
- als voor 1 vak het eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen; OF
- als voor 1 vak het eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers een 6,0 of meer bedraagt; OF
- als voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2x5 zijn en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt;
 
En als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 of meer is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.
 
- Daarnaast moet er voor ckv en lo een voldoende of goed zijn behaald.
- Als er een 3 of lager behaald wordt voor een vak, is de kandidaat gezakt. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Hieronder vallen maatschappijleer, het profielwerkstuk, anw (vwo), kcv (vwo), keuzevakken met een studielast van 200 uur of minder en eventueel andere keuzevakken die per school kunnen verschillen.
- De eindcijfers zijn het combinatiecijfer en de cijfers voor de vakken waarin examen is gedaan.