Bevorderingsnormen algemeen

De directie of namens haar de afdelingsdirecteur doet de ouders drie maal (in de Tweede fase 5 maal, H5 en V6 3 maal) in het schooljaar een rapport toekomen omtrent de vorderingen van de leerlingen. Tussentijds hebben de ouders de gelegenheid om zich via Magister op de hoogte te stellen omtrent de vorderingen van hun kind. Na het 1e en 2e rapport wordt een ‘algemeen spreekuur georganiseerd waarbij alle docenten aanwezig zijn om de ouders te woord te staan. De ouders kunnen middels een formulier op de website vermelden met welke docent(-en) zij een onderhoud wensen te hebben.

Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekort en 3 = 3 tekorten.

Om zonder meer bevorderd te kunnen worden, moet aan alle normen in de kolom bevorderen zijn voldaan. Niet bevorderd wordt de leerling voor wie minstens één der normen in de kolom afwijzen van toepassing is. De overige leerlingen komen dan in bespreking. Hier beslist de vergadering van docenten over het wel of niet bevorderen door stemming. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, bij staking der stemmen wordt de leerling bevorderd. Blanco stemmen is niet toegestaan. Er wordt gestemd per vak.

Doorlopend gemiddelde:
De rapportcijfers voor de klassen 1, 2 en 3 HAVO en 3 VWO ontstaan uit het doorlopend gemiddelde van de behaalde resultaten. Alle behaalde resultaten tellen het gehele schooljaar mee, met dien verstande dat de resultaten van gelijksoortige werken in de 2e en 3e periode steeds het dubbele gewicht hebben t.o.v. de werken in de 1e periode.
Let op: De rapportcijfers zijn steeds gehele afgeronde getallen. 

Wilt u zien aan welke bevorderingsnormen uw zoon of dochter moet voldoen, kijkt u dan naar welke klas hij/zij bevorderd wil worden en klik rechts op het + teken. De pagina met de gevraagde normen wordt dan zichtbaar