Introductie

Voor de leerlingen van de brugklas zijn er twee introductiedagen. Op deze dagen maken de leerlingen kennis met hun klasgenoten, hun docenten en het schoolgebouw. Zij nemen dan ook hun boeken in ontvangst en krijgen uitleg over hun lesrooster en de schoolregels. Voor de overige leerlingen is er op de eerste of tweede schooldag een mentorles, waarin zij kennismaken met hun mentor en klasgenoten. In het kader van introductie vindt er voor de leerlingen van HAVO  4 en VWO 4 in september een excursie naar Gent plaats.

Kennismaking met mentor, ouderspreekavonden
In de maand oktober wordt de kennismakings/informatieavond georganiseerd. De ouders zijn dan in de gelegenheid de mentor van hun zoon/dochter te leren kennen en specifieke informatie over het schoolprogramma voor hun zoon/dochter te verkrijgen. Wij hopen dat daardoor de drempel om contact op te nemen met de mentor wordt verlaagd. Als u gedurende het schooljaar met vragen, opmerkingen of problemen zit, wacht dan niet tot de ouderspreekavond, maar neem zo spoedig mogelijk contact op met de mentor. Een snelle aanpak houdt de problemen beheersbaar. De ouderspreekavonden (10 minuten gesprekken) zijn echt alleen bedoeld om problemen met betrekking tot de resultaten op het rapport te bespreken. U moet zich dus ook niet uit beleefdheid verplicht voelen om daar gebruik van te maken. 

Mentoren
De mentor is de eerste contactpersoon op school. Elke klas heeft een mentor. Deze docent heeft tot taak de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en het hele schooljaar door te begeleiden. Mede op basis van de informatie van de vorige school, stelt de mentor zich zo goed mogelijk op de hoogte omtrent de gezinssituatie en de aanleg en de studiecapaciteiten van de leerlingen in zijn/haar klas.

Gedurende het schooljaar houdt de mentor de inzet, de werkhouding en de resultaten van de leerlingen bij. Ouders kunnen desgewenst contact opnemen met de mentor, als zij vragen hebben over hun zoon/dochter en zonodig zal de mentor contact zoeken met de ouders. 

Studieles, mentorles, zentoruur
Tijdens de studieles/mentorles, gegeven door de mentor, wordt aandacht besteed aan algemene informatie omtrent de school, studievaardigheden en sociale vaardigheden. Verder houdt de mentor het individuele leerproces in de gaten, worden studieresultaten besproken en voor eventuele problemen oplossingen gezocht.

In de tweede klas oriënteren leerlingen zich tijdens deze mentorles op de verdere schoolloopbaan en toekomstig beroep. De mentor wordt daarbij bijgestaan door de decanen. De leerlingen in de Tweede fase hebben een ingeroosterd zentoruur. Op dit uur is de leerling ingeroosterd bij zijn of haar mentor voor individuele begeleiding, vakbegeleiding of zelfwerkzaamheid. Ook kan er in de week voorafgaand aan het zentoruur vakbegeleiding aangevraagd worden bij een vakdocent die ook mentor is.

Huiswerkbegeleiding
Er is voor leerlingen van klas 1 t/m 3 de mogelijkheid om onder toezicht van een onderwijsassistent huiswerk op school te maken. Om vakantieperiodes te compenseren vallen de maanden juli, augustus en september buiten de betalingsregeling. Voor leerlingen met een LWOO-beschikking is er aparte huiswerkbegeleiding.

Decanaat
De decanen begeleiden de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Deze begeleiding vindt plaats middels mondelinge en schriftelijke informatie en adviezen. De decanen organiseren voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen, m.b.t. het kiezen  van een bepaalde sector/afdeling in het VMBO en de samenstelling van het vakkenpakket in het HAVO en VWO.

Vakbegeleiding
Gedurende het schooljaar is het voor de leerlingen van de eerste en de tweede klas mogelijk om voor enkele vakken 1 uur extra les te krijgen. De vakdocent geeft aan of het voor de leerling noodzakelijk is om deze “vakbegeleidingsles” te volgen. De vakken die meestal worden aangeboden zijn Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde en lichamelijke opvoeding.

Dyslexieprotocol
Op het Zwin College wordt met een dyslexieprotocol gewerkt. Dit protocol is van toepassing als leerlingen in het bezit zijn van een dyslexieverklaring. Volgens dit protocol hebben zij recht op dispensatie en compensatie (bij wet geregeld). De leerlingen met een dyslexieverklaring en/of een dyslexiediagnose van de basisschool kunnen extra hulp bij hun studie krijgen.

Verder hebben zij een dyslexiepas, waarop staat vermeld van welke hulpmiddelen zij gebruik mogen maken. 

Klik hier
 voor het dyslexieprotocol van het Zwin College..

Faalangstreductietraining en examentraining
Voor leerlingen uit de brugklas die last hebben van een vorm van faalangst (bijvoorbeeld geen zelfvertrouwen bij proefwerken of moeite met het houden van spreekbeurten) is er een mogelijkheid om een training te volgen ter vergroting van hun zelfvertrouwen. Voor leerlingen in de examenklassen die last hebben van examenvrees is er eveneens een mogelijkheid om hun zelfvertrouwen te vergroten. De trainingen worden gegeven door docenten van het Zwin College, die daarvoor een opleiding hebben gevolgd. 

Leerlingvolgsysteem
Om de leerlingbegeleiding tot een succes te laten zijn, is het van belang dat we veel van de leerling afweten en deze kennis ook goed gebruiken. Op het Zwin College maken we gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, waarin alle noodzakelijke gegevens van de leerling worden opgeslagen. Zo is het mogelijk om de docenten tijdig en juist over een leerling te informeren. Door ook de dagelijkse gang van zaken te noteren in het digitale klassenboek proberen wij te voorkomen dat leerlingen vastlopen en ‘uit de boot’ dreigen te vallen.